சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை - துறை வாரியாக

  DEPARTMENT

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

AAVIN - - - - - - - - - - - -
ADI-DRAVIDAR WELFARE - - - 8 - - 16 4 - 9 5 -
AGRICULTURE 17 18 - 5 - 12 13 1 1 4 12 4
ANIMAL HUSBANDARY - - - - - - 3 5 - - 2 1
COMMERCIAL TAX 4 - 2 25 - 1 15 - 2 7 1 -
CO-OPERATIVE 14 12 - 44 7 - 38 12 8 8 21 1
DRUGS CONTROL - - - - - - - - - - - -
EDUCATION 52 10 - 74 - - 53 26 4 7 22 5
EMPLOYMENT & TRAINING - - - 1 - - - - - - - -
FIRE SERVICES - - - - - - - - - 2 1 4
FOREST 8 4 2 24 2 - 4 10 3 5 14 3
GEOLOGY & MINING - - - - - - - - - - - -
HANDLOOMS & TEXTILES - - - - - - - - - 13 9 -
HIGHWAYS - - - - - - - - - 4 2 -
HORTICULTURE - - - - - - - - - - - -
HOUSING - - - - - - - - - 5 3 4
HR & CE - - - - - - 7 - - 2 19 -
INDUSTRIES & COMMERCE 45 6 - 5 - - - - - 3 1 3
LABOUR 2 - 1 - 1 - 0 9 1 1 1 2
LOCAL BODIES 44 7 - - 11 - - 60 12 4 26 13
LOCAL FUND AUDIT - - - - - - - - - - - -
MEDICAL 14 3 1 5 1 - 23 4 - 7 11 -
POLICE 81 17 - 74 18 - 47 32 15 34 12 8
PRISON - - - - - - - - - 1 - -
PUBLIC 30 - - 3 - - - - - 10 - -
PUBLIC HEALTH 4 - - 8 1 1 1 10 - 3 3 4
PUBLIC WORKS 11 12 3 10 - - 34 - 1 22 20 3
RURAL DEVELOPMENT 245 64 8 164 33 34 110 140 10 36 121 15
REVENUE 117 23 27 155 17 19 72 46 28 40 20 32
REGISTRATION 27 7 3 43 12 2 44 74 6 31 68 7
SOCIAL WELFARE - - - - - - 13 - 6 3 8 3
SURVEY 15 - 12 29 13 - 9 1 6 6 - 10
TANGEDCO 27 - - 31 8 - 37 12 19 25 12 21
TASMAC - - - - 1 - - - - 1 9 2
TN ADI-DRAVIDAR HOUSING DEVP.CORP. - - - - - - - - - - - -
TNCSC - - - - - - - - - - - -
TNHB - - - 3 - - - - - - - -
TNPCB - - - - - 1 - - - 6 4 -
TNWHC - - - - - - - - - - - -
TOWN PANCHAYAT - - - - 2 1 - - - 14 7 5
TOWN COUNTRY PLANNING - - - - - - - - - 2 5 7
TRANSPORT 11 - 2 21 - - 25 124 5 10 68 2
TREASURIES & ACCOUNTS - - - - - - - - - - - 2
TWAD - - - - - - 1 - - - - -
MISCELLANEOUS 214 67 33 303 127 54 329 110 14 44 26 9
TOTAL 982 250 94 982 250 94 1043 221 125 893 680 141

  DEPARTMENT

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

AAVIN - 2 - 8 4 2 4 - - 1 - -
ADI-DRAVIDAR WELFARE 4 4 - 6 18 - 10 4 - 1 10 -
AGRICULTURE 1 35 1 7 16 1 6 16 - 14 8 -
ANIMAL HUSBANDARY - 12 - - 3 - 7 - - - - -
COMMERCIAL TAX 3 6 - 2 3 1 7 8 2 - 10 2
CO-OPERATIVE - 36 1 8 39 4 5 18 3 - 18 1
DRUGS CONTROL - - 1 - - - - - - - - -
EDUCATION 38 18 5 18 20 2 13 25 1 4 16 1
EMPLOYMENT & TRAINING - 1 - - - - - - - - - -
FIRE SERVICES - 3 - - 5 1 1 3 - - - -
FOREST 12 5 1 8 1 - 26 13 - 3 - -
GEOLOGY & MINING - 11 - - - - 2 16 - - - -
HANDLOOMS & TEXTILES 5 - - - - - - 6 - - - -
HIGHWAYS 1 1 - 8 7 - 2 8 - 6 9 4
HORTICULTURE 2 3 1 - 5 - - 1 - - - -
HOUSING - 8 3 - 1 - - - - - - -
HR & CE 8 - - 1 2 3 2 6 - - - 4
INDUSTRIES & COMMERCE 2 1 - 1 1 - 3 - - 2 3 -
LABOUR - 10 3 2 21 4 3 - - - - 2
LOCAL BODIES 12 29 14 40 28 12 51 59 6 11 15 7
LOCAL FUND AUDIT 1 - - - 5 - - - - - - -
MEDICAL 20 17 1 6 12 - 3 4 - 3 12 -
POLICE 8 36 12 21 20 15 16 8 7 27 8 11
PRISON - - - - - - - - - - - -
PUBLIC 1 1 - - - - 27 34 - 15 19 -
PUBLIC HEALTH 0 21 1 5 3 3 1 7 - - - -
PUBLIC WORKS - 6 - 6 2 - 5 14 - 4 18 2
RURAL DEVELOPMENT 57 135 6 143 185 10 195 203 11 115 89 20
REVENUE 26 57 37 35 59 43 16 40 48 30 37 60
REGISTRATION 12 200 5 9 197 14 49 108 10 30 49 10
SOCIAL WELFARE 4 19 7 2 29 1 4 7 2 - 2 4
SURVEY 3 2 9 - 5 8 5 - 15 5 3 15
TANGEDCO 2 18 19 6 25 24 7 6 25 10 22 20
TASMAC - 32 2 1 61 2 - 28 - - 2 1
TN ADI-DRAVIDAR HOUSING DEVP.CORP. 5 - - - - - 3 - - - - -
TNCSC - 11 - - 14 2 2 - 15 - - -
TNHB - - - - - - - - - - - 4
TNPCB 3 5 - - 4 1 - - - 6 - -
TNWHC - - - - - - 2 - - - - -
TOWN PANCHAYAT 2 19 2 7 27 - 11 48 - 13 45 -
TOWN COUNTRY PLANNING - 15 5 3 18 4 5 8 - 3 9 -
TRANSPORT 25 245 2 5 161 - 14 115 3 6 25 -
TREASURIES & ACCOUNTS - - - - - - - - - - - -
TWAD - - - - - - 1 - - 6 - -
MISCELLANEOUS 29 11 7 11 28 14 26 27 8 36 42 10
TOTAL 294 1033 145 374 1029 171 534 840 156 351 471 181