சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளின் எண்ணிக்கை - துறை வாரியாக

  DEPARTMENT

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

AAVIN - - - - - - - - - - - -
ADI-DRAVIDAR WELFARE - - - - - - 8 - - 16 4 -
AGRICULTURE 47 21 1 17 18 - 5 - 12 13 1 1
ANIMAL HUSBANDARY - - - - - - - - - 3 5 -
COMMERCIAL TAX 6 21 6 4 - 2 25 - 1 15 - 2
CO-OPERATIVE 13 - 1 14 12 - 44 7 - 38 12 8
EDUCATION 26 3 1 52 10 - 74 - - 53 26 4
EMPLOYMENT & TRAINING - - - - - - 1 - - - - -
FIRE SERVICES - - - - - - - - - - - -
FOREST 11 6 1 8 4 2 24 2 - 4 10 3
HIGHWAYS 15 - - - - - - - - - - -
HORTICULTURE - - - - - - - - - - - -
HOUSING - - - - - - - - - - - -
HR & CE - - - - - - - - - 7 - -
INDUSTRIES & COMMERCE 76 - - 45 6 - 5 - - - - -
LABOUR - - 1 2 - 1 - 1 - 0 9 1
LOCAL BODIES 44 11 15 44 7 - - 11 - - 60 12
MEDICAL 6 - - 14 3 1 5 1 - 23 4 -
POLICE 72 17 22 81 17 - 74 18 - 47 32 15
PRISON - - - - - - - - - - - -
PUBLIC 13 15 - 30 - - 3 - - - - -
PUBLIC HEALTH 1 - 2 4 - - 8 1 1 1 10 -
PUBLIC WORKS 13 24 2 11 12 3 10 - - 34 - 1
RURAL DEVELOPMENT 98 29 13 245 64 8 164 33 34 110 140 10
REVENUE 66 4 59 117 23 27 155 17 19 72 46 28
REGISTRATION 23 2 6 27 7 3 43 12 2 44 74 6
SOCIAL WELFARE - - - - - - - - - 13 - 6
SURVEY 5 - 14 15 - 12 29 13 - 9 1 6
TANGEDCO 31 1 31 27 - - 31 8 - 37 12 19
TASMAC - - - - - - - 1 - - - -
TNHB 1 - 1 - - - 3 - - - - -
TNPCB - - - - - - - - 1 - - -
TOWN PANCHAYAT - - - - - - - 2 1 - - -
TRANSPORT 13 7 - 11 - 2 21 - - 25 124 5
MISCELLANEOUS 98 38 23 214 67 33 303 127 54 329 110 14
TOTAL 678 199 199 982 250 94 982 250 94 1043 221 125

  DEPARTMENT

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

NO.OF PERSONS INVOLVED

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

PE & DE

RC

TRAP

AAVIN - - - - 2 - 8 4 2 4 - -
ADI-DRAVIDAR WELFARE 9 5 - 4 4 - 6 18 - 10 4 -
AGRICULTURE 4 12 4 1 35 1 7 16 1 6 16 -
ANIMAL HUSBANDARY - 2 1 - 12 - - 3 - 7 - -
COMMERCIAL TAX 7 1 - 3 6 - 2 3 1 7 8 2
CO-OPERATIVE 8 21 1 - 36 1 8 39 4 5 18 3
DRUGS CONTROL - - - - - 1 - - - - - -
EDUCATION 7 22 5 38 18 5 18 20 2 13 25 1
EMPLOYMENT & TRAINING - - - - 1 - - - - - - -
FIRE SERVICES 2 1 4 - 3 - - 5 1 1 3 -
FOREST 5 14 3 12 5 1 8 1 - 26 13 -
GEOLOGY & MINING - - - - 11 - - - - 2 16 -
HANDLOOMS & TEXTILES 13 9 - 5 - - - - - - 6 -
HIGHWAYS 4 2 - 1 1 - 8 7 - 2 8 -
HORTICULTURE - - - 2 3 1 - 5 - - 1 -
HOUSING 5 3 4 - 8 3 - 1 - - - -
HR & CE 2 19 - 8 - - 1 2 3 2 6 -
INDUSTRIES & COMMERCE 3 1 3 2 1 - 1 1 - 3 - -
LABOUR 1 1 2 - 10 3 2 21 4 3 - -
LOCAL BODIES 4 26 13 12 29 14 40 28 12 51 59 6
LOCAL FUND AUDIT - - - 1 - - - 5 - - - -
MEDICAL 7 11 - 20 17 1 6 12 - 3 4 -
POLICE 34 12 8 8 36 12 21 20 15 16 8 7
PRISON 1 - - - - - - - - - - -
PUBLIC 10 - - 1 1 - - - - 27 34 -
PUBLIC HEALTH 3 3 4 0 21 1 5 3 3 1 7 -
PUBLIC WORKS 22 20 3 - 6 - 6 2 - 5 14 -
RURAL DEVELOPMENT 36 121 15 57 135 6 143 185 10 195 203 11
REVENUE 40 20 32 26 57 37 35 59 43 16 40 48
REGISTRATION 31 68 7 12 200 5 9 197 14 49 108 10
SOCIAL WELFARE 3 8 3 4 19 7 2 29 1 4 7 2
SURVEY 6 - 10 3 2 9 - 5 8 5 - 15
TANGEDCO 25 12 21 2 18 19 6 25 24 7 6 25
TASMAC 1 9 2 - 32 2 1 61 2 - 28 -
TN ADI-DRAVIDAR HOUSING DEVP.CORP. - - - 5 - - - - - 3 - -
TNCSC - - - - 11 - - 14 2 2 - 15
TNHB - - - - - - - - - - - -
TNPCB 6 4 - 3 5 - - 4 1 - - -
TNWHC - - - - - - - - - 2 - -
TOWN PANCHAYAT 14 7 5 2 19 2 7 27 - 11 48 -
TOWN COUNTRY PLANNING 2 5 7 - 15 5 3 18 4 5 8 -
TRANSPORT 10 68 2 25 245 2 5 161 - 14 115 3
TREASURIES & ACCOUNTS - - 2 - - - - - - - - -
TWAD - - - - - - - - - 1 - -
MISCELLANEOUS 44 26 9 29 11 7 11 28 14 26 27 8
TOTAL 893 680 141 294 1033 145 374 1029 171 534 840 156