ஊ.த.க.துறை இயக்குனர்கள் - காலவரிசை

Tr.Abhay Kumar Singh, IPS.,
05.05.2023 F.N. - till date

Dr.P.Kandaswamy, IPS.,
11.05.2021 F.N. - 30.04.2023 A.N.

Dr.K.Jayanth Murali, IPS.,
30.09.2020 A.N. - 26.02.2021 A.N.

Tr.Vijay Kumar, IPS.,
03.06.2019 - 30.09.2020

Dr.K.Jayanth Murali, IPS.,
30.04.2018 - 02.06.2019

Tr.M.N.Manjunatha, IPS.,
24.03.2017 - 19.04.2018

Tr.G.Venkataraman, IPS., (i/c)
01.01.2014 - 24.03.2017

Tr.S.K.Dogra, IPS.,
19.09.2012 - 31.12.2013

Tr.T.K.Rajendran, IPS.,
28.12.2011 - 19.09.2012

Tr.K.P.Magendhran, IPS.,
08.06.2011 - 25.12.2011

Dr.K.R.Shyam Sundar, IPS.,
21.05.2011 - 26.05.2011

Tr.Bholanath, IPS.,
07.10.2009 - 20.05.2011

Tr.K.Ramanujam, IPS.,
01.01.2009 - 06.10.2009

Tr.K.Natarajan, IPS.,
20.05.2008 - 31.12.2008

Tr.S.K.Upadhyay, IPS.,
20.05.2006 - 20.05.2008

Tr.G.Nanchil Kumaran, IPS.,
05.03.2003 - 20.05.2006

Tmt.G.Thilagavathy, IPS.,
10.06.2002 - 05.03.2003

Tr.V.K.Rajagopalan, IPS.,
20.09.2001 - 10.06.2002

Tr.B.P.Nailwal, IPS.,
24.05.2001 - 20.09.2001

Tr.S.Ganapathy, IPS.,
13.01.1999 - 24.05.2001

--

Tr.R.K.Raghavan, IPS.,
10.01.1993 - 01.01.1999

Tr.C.L.Ramakrishnan, IPS.,
01.04.1988 - 30.11.1992

Tr.B.P.Rangasamy, IPS.,
13.04.1986 - 31.03.1988

Tr.K.Radhakrishnan, IPS.,
24.01.1985 - 12.04.1986

--

Tr.V.R.Lakshmi Narayanan, IPS.,
01.02.1984 - 24.01.1985

--

Tr.C.V.Narashimhan, IPS.,
01.07.1980 - 30.11.1983

Tr.K.V.Subramanian, IPS.,
07.12.1979 - 30.06.1980

--

Tr.N.Kirshnaswami, IPS.,
13.05.1977 - 31.08.1979

Tr.C.V.Narashimhan, IPS.,
01.07.1976 - 30.04.1977

Tr.K.R.Shenai, IPS.,
10.07.1975 - 30.06.1976

Tr.E.L.Stracey, IP.,
18.10.1971 - 02.01.1975

Tr.M.Balakrishna Menon, IP.,
16.12.1967 - 18.10.1971

Tr.R.M.Mahadevan, IP.,
22.04.1964 - 15.12.1967