தகவல் பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2005

பொது தகவல் அதிகாரி

பொது தகவல் அதிகாரி மற்றும்
காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்,
வடக்கு சரகம்,
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம்,
எண். 293, MKN சாலை, ஆலந்தூர்,
சென்னை - 600 016.

மேல்முறையீட்டு அதிகாரி

மேல்முறையீட்டு அதிகாரி மற்றும்
துணை இயக்குநர்,
ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இயக்குநரகம்,
எண். 293, MKN சாலை, ஆலந்தூர்,
சென்னை - 600 016.