DVAC - Organization Chart

DIR Tr.P.Kandaswamy, I.P.S.,
Ph : 044 - 22311049
JD Tmt.Vidya Jayant Kulkarni, IPS
Ph : 044 - 22311052
IGP Tmt.K.Bhavaneeswari, I.P.S.,
Ph : 044 - 22321099
IGP Vacant
DD Tmt.S.Lakshmi, I.P.S.,
Ph : 044 - 22311052
CR Tmt.V.Shyamala Devi
Ph : 044 - 22321045
SR Tr.K.Shanmugam
Ph : 044 - 22311109
WR Tr.A.Myilvaganan
Ph : 044 - 22321036
SICTr.Bandi Gangadhar, I.P.S.,
Ph : 044 - 22311056
dsp Tr.A.G.Inigo Thivyan
ADSP, SIC
Ph : 044 - 22311058